Algemene Voowaarden

Algemene Voorwaarden Opjeeigenwijze

Onze algemene voorwaarden kunt u ook inzien op bijgaande pdf: Algemene Voorwaarden Opjeeigenwijze

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Opjeeigenwijze

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbod

Artikel 5 – Overeenkomst

Artikel 6 – Levering en gebruiksvoorwaarden

Artikel 7 – Prijzen

Artikel 8 – Facturering en betaling

Artikel 9 – Klachten

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Artikel 12 – Beschikbaarheid, storingen en overmacht

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Definities

Opjeeigenwijze: Samenwerkingsverband tussen ErnaVAderID en Van Oorschot Visie&Support V.O.F. gevestigd en kantoorhoudende aan het adres De Niagara 19, 5152 VB te Drunen;
Afnemer: Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Opjeeigenwijze een Overeenkomst sluit of met Opjeeigenwijze in onderhandeling is over het afsluiten van een Overeenkomst.

Afnemer waaronder meerdere potentiële afnemers vallen worden als meerdere rechtspersonen gezien;

Website: Website www.opjeeigenwijze.nl die wordt beheerd door Opjeeigenwijze en waarop Opjeeigenwijze Producten en Diensten aanbiedt.
Producten of

Digitale producten:

Pdf’s, Wordbestanden, PowerPointbestanden of andere digitale dragers waarin informatie, zoals tekst en beeld is vastgelegd.
Dienst of Licentie: Het bieden van toegang tot de Digitale Producten op de Website.
Gebruiker: Een bij Afnemer als leraar, als begeleider of als ouder geregistreerde persoon;
Leerlingenbestand: De bij de Afnemer geregistreerde personen;
Leerling: Een bij de Afnemer geregistreerd persoon;
Overeenkomst: Elke Overeenkomst die tussen Opjeeigenwijze en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst, en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
Schriftelijk Communicatie door middel van geschreven tekst, waaronder per e-mail

 

 

Artikel 2 – Opjeeigenwijze

Opjeeigenwijze is een samenwerkingsverband tussen

Van Oorschot Visie&Support V.O.F. en ErnaVAderID.

Van Oorschot Visie&Support V.O.F.: KvK 68489846
ErnaVAderID: KvK 51196697

De Niagara 19
5152 VB  Drunen
E: info (at) opjeeigenwijze.nl
06 34 93 96 85

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Producten en Diensten en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van door de Afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Opjeeigenwijze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Opjeeigenwijze kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is geplaatst.
 3. De gewijzigde Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke daarna gesloten Overeenkomst of van verlenging van een Overeenkomst.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn op de Website door de Afnemer in te zien, te downloaden en te printen.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Een aanbod of prijsopgave bindt Opjeeigenwijze niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is Opjeeigenwijze gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval Opjeeigenwijze zich houdt aan restitutie van het door Afnemer vooruitbetaalde.
 2. Een aanbod geeft een accurate beschrijving van het Product dat wordt aangeboden. Duidelijke fouten in het aanbod bindt Opjeeigenwijze niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via de Website door Afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Opjeeigenwijze per e-mail aan het door de Afnemer opgegeven e-mailadres. Afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Tussen Opjeeigenwijze en Afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door Afnemer zoals deze door Opjeeigenwijze is ontvangen als juist. Invoerfouten of andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.
 3. Bij het verstrekken van gegevens van Opjeeigenwijze aan Afnemer is Afnemer verantwoordelijk voor het controleren voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Artikel 6 – Levering en gebruiksvoorwaarden

 1. Opjeeigenwijze levert een Licentie aan Afnemer door aan de Afnemer benodigd gebruikernaam en wachtwoord te verstrekken.
 2. De Licentie geeft de Afnemer toegang tot Digitale Producten in de vorm van pdf’s, Wordbestanden, PowerPoints of een andere mogelijke digitale vorm door deze online beschikbaar te stellen.
 3. Opjeeigenwijze is niet verantwoordelijk voor schade door het downloaden van de digitale producten.
 4. De verleende Licentie is één jaar geldig, gerekend vanaf de startdatum.
 5. Afnemer geeft een startdatum van beschikbaarstellen aan bij bestelling. Opjeeigenwijze beschouwt deze startdatum als een streefdatum en kan hiervan afwijken.
 6. Opjeeigenwijze behoudt zich het recht voor het openstellen van de toegang tot de digitale producten op te schorten, zolang Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Afnemer mag de digitale producten binnen de eigen organisatie/bedrijf afdrukken, downloaden en op een digitaal opslagmedium bewaren.
 8. Afnemer mag de Digitale Producten gebruiken om hiermee leerlingen te begeleiden die tot het eigen Leerlingenbestand behoren. Begeleiding van Leerlingen die niet tot het eigen Leerlingenbestand behoren is niet toegestaan.
 9. Afnemer mag de Digitale Producten niet doorsturen via een digitaal medium naar externe organisaties of naar particulieren.
 10. Samenwerkingsverbanden, Stichtingen bestaande uit meerdere organisaties, BV’s of andere vormen van juridische bedrijfsvormen is het niet toegestaan om gezamenlijk van één Licentie gebruik te maken.
 11. Iedere schoollocatie met een eigen BRIN-code dient over een eigen Overeenkomst met Opjeeigenwijze te beschikken en een eigen voor gebruikmaking van de Licentie benodigde gebruikersnaam en wachtwoord.
 12. Het is Afnemer niet toegestaan gebruikmaking van de Licentie aan een derde over te dragen of ter beschikking te stellen.
 13. Opjeeigenwijze behoudt zich het recht voor de inhoud van de Digitale Producten te wijzigen, te verwijderen en toe te voegen.
 14. Opjeeigenwijze behoudt zich het recht voor de Licentie tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van het computersysteem. Opjeeigenwijze zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Licentie nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn.
 15. Na afloop van de Licentieduur wordt de Overeenkomst telkens automatisch verlengd met een contractsperiode van één jaar, tenzij Opjeeigenwijze of Afnemer de Overeenkomst opzegt. Opzegging dient per e-mail te geschieden voor de einddatum van de lopende Licentie.
 16. Als de Overeenkomst eindigt, eindigt daarmee automatisch de toegang tot de Digitale Producten.
 17. Afnemer is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij nodig heeft voor gebruik van de Licentie en is jegens Opjeeigenwijze aansprakelijk voor alle gebruik van de Licentie en voor het naleven door Gebruikers en van het door Opjeeigenwijze aan Afnemer verleende recht met betrekking tot de Licentie.

Artikel 7 – Prijzen

 1. Toegang tot de Digitale Producten vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Opjeeigenwijze gehanteerde prijzen. Prijzen zijn inclusief btw.
 2. Prijzen zijn geldig voor één school of één praktijk.
 3. Prijzen zijn niet onderhandelbaar.
 4. Opjeeigenwijze behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Een gewijzigde prijs geldt vanaf het moment dat deze wordt ingevoerd. De prijzen kunnen door Opjeeigenwijze in ieder geval per 1 januari van ieder jaar worden aangepast op basis van de door CBS jaarlijks gepubliceerde Consumenten Prijsindex (CPI).

Artikel 8 – Facturering en betaling

 1. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een bestelling of vanaf de dag waarop met de uitvoering van een Overeenkomst door Opjeeigenwijze wordt aangevangen. Betaling door Afnemer dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Opjeeigenwijze aangewezen bankrekening. Het is afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Opjeeigenwijze te verrekenen met een vordering van Afnemer op Opjeeigenwijze.
 2. Opjeeigenwijze heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
 3. In geval van niet tijdige betaling door Afnemer is Opjeeigenwijze gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 – Klachten

 1. Afnemer dient klachten over geleverde Licentie of Digitale Producten binnen een maand na beschikbaarstellen van de Digitale Producten Schriftelijk en met een duidelijke omschrijving mee te delen.
 2. Opjeeigenwijze geeft binnen 15 werkdagen na klachtdatum een reactie op de klacht. Mocht de klacht een langere responstijd vragen, dan zal Opjeeigenwijze dit binnen de 15 werkdagen aangeven en een nieuwe datum van reactie noemen.
 3. Als de klacht niet naar beider tevredenheid opgelost kan worden, dan kan Opjeeigenwijze tot restitutie van het door Afnemer betaalde bedrag of een deel van dit bedrag voor de Overeenkomst overgaan.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Afnemer ontvangt via de verleende Licentie gebruiksrechten die hem in staat stellen van Digitale Producten gebruik te maken. Alle rechten betreffende de inhoud, inclusief het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud zijn in het bezit van Opjeeigenwijze of komen toe aan derden van wie Opjeeigenwijze die rechten in licentie heeft verkregen.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 1. Opjeeigenwijze legt gegevens vast van Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de Licentie te kunnen verstrekken. De manier waarop Opjeeigenwijze met de persoonsgegevens omgaat, staat beschreven in de Privacyverklaring, die te vinden is op de Website. Door met deze Algemene Voorwaarden akkoord te gaan, gaat Afnemer ook akkoord met de Privacyverklaring.

Artikel 12 – Beschikbaarheid, storingen en overmacht

 1. Opjeeigenwijze draagt de grootst mogelijke zorg voor de Website, de Producten en de Diensten en zal zich inspannen om de beschikbaarheid zo groot mogelijk te doen zijn en storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
 2. Als Opjeeigenwijze door overmacht niet aan haar verplichting jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Als de overmacht één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel te ontbinden. In geval van overmacht van Opjeigenwijze heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Opjeeigenwijze als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval

 1. Opjeeigenwijze is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de Afnemer dan wel een derde, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van het gebruik van de door Opjeeigenwijze geleverde Dienst of Producten.
 2. Afnemer vrijwaart Opjeeigenwijze voor alle aanspraken van derden ter zake van door Opjeeigenwijze geleverde en of ter beschikking gestelde Producten en Diensten.

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opjeeigenwijze heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  1. Afnemer tekortschiet in de nakoming van de betalingsverplichting;
  2. Afnemer het hem verleende gebruiksrecht overtreedt.
 2. Opjeeigenwijze is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Opjeeigenwijze met Afnemer gesloten Overeenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.